Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych bip.zcemip.szczecin.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Tekst ETR : mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł, ich wytworzenie odbywało się w różnych komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, są obszerne co może stanowić trudność w ich odczytaniu.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-03-26
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-25

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wybranej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać: 1. dane osoby występującej z żądaniem, 2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi, 3. sposób kontaktu oraz wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Placówka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Placówka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. Polityka przetwarzania danych osobowych w ZCEMiP została opisana na stronie bip.zcemip.szczecin.pl
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Koordynatora do spraw dostępności: Wiesław Wieczerzak
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
wwieczerzak@zcemip.edu.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
tel. 91 43 161 14

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy Placówka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (link poniżej)
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Bezpłatna infolinia 800 676 676. Pod tym telefonem można zasięgnąć informacji u prawników z Biura RPO. Link do RPO poniżej Swoją sprawę można te zgłosić do RPO za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2017-04-06
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2019-06-05
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Każdy ma prawo do poinformowania placówki o braku dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Informacje takie należy kierować do dyrektora palcówki za pośrednictwem koordynatora ds. dostępności.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek nie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest wind i platform dla osób niepełnosprawnych. Placówka mieszcząca się w 3 budynkach o minimum 2 kondygnacjach zapewnia osobom niepełnosprawnym poruszanie się bez ograniczeń jedynie na poziomach 1 (parter) gdzie zapewnione są właściwe szerokości ciągów komunikacyjnych. Wejście do budynków głównego i warsztatów szkolnych (budynek A i B) dostępne jest dla wózków inwalidzkich (drzwi dwuskrzydłowe). Na parterze budynku A po lewej stronie znajduje się recepcja, gdzie można uzyskać informacje dotyczące poruszania się po budynku. Dojazd do placówki możliwy jest komunikacją publiczną (przystanek Hoża) lub własnym środkiem transportu. Przy bramie głównej od strony Bogumińskiej po lewej stronie znajduje się parking ogólnodostępny dla samochodów osobowych. Dojazd możliwy jest do wszystkich wejść. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - http://www.zcemip.szczecin.pl/images/szkola/dostepnosc.pdf

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

W placówce nie ma tłumacza języka migowego - koszty związane z wdrożeniem obsługi języka migowego przekraczają znacząco korzyści – od początku działalności ZCEMiP nie zaszła potrzeba stosowania tego typu komunikowania się stron w żadnym zakresie

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Placówka podejmuje ciągłe starania dotyczące podniesienia poziomu dostępności, w tym dostępności cyfrowej.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

71-699 Szczecin, ul. Hoża 6
Tel.: 91 44-20-933
Faks: 91-44-20-516
E-mail: sekretariat@zcemip.edu.pl