Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

Ogłoszenie o pracę na stanowisko sprzątaczka w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

Ogłoszenie o  pracę na stanowisko sprzątaczka w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

Wymiar podstawy zatrudnienia :  2 etaty od 01 maja 2022 r.

 Niezbędne wymagania:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie;
 • podstawowe
 • Zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność ustalania prawidłowego trybu postępowania i realizowania zadania, terminowość, kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, samodyscyplina
  w działaniu, umiejętność organizowana pracy własnej i odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
 • Dyspozycyjność.
 • Odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy:

 1. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 2. praca przy monitorze komputerowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

 Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4.  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8.  oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 10. zgody kandydata:
  - wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  - wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2018 r. poz. 1260]. UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dodatkowe dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

*Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, jest Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z siedzibą w Szczecinie, ul. Hoża 6
1. Inspektor ochrony danych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej :
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych
telefon: 91 852 20 93,
e-mail: iod@um.szczecin.pl
2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika
w
Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@um.szczecin.pl.

Oferty należy składać na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ( do skrzynki umieszczonej obok portierni)

ul. Hoża 6
71 - 699 Szczecin     

w terminie do: 03 marca 2022 r. do godz. 12.00 [włącznie]
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kotowicz 17-02-2022 13:35:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kotowicz 17-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kotowicz 24-02-2022 11:38:17